Daně z příjmů za rok 2014

Průvodce pro zaměstnance

Jste podnikatel? Daňový průvodce pro podnikatele naleznete na Podnikatel.cz

Termíny a potřebné formuláře

Termíny odevzdání formulářů

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Vaše zdravotní pojišťovna
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob Přehled o příjmech a výdajích OSVČ Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné
středa 1. dubna 2015 pondělí 4. května 2015

Termíny platby daní a nedoplatků

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Příslušná zdravotní pojišťovna
středa 1. dubna 2015 Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozděj
8 dní od podání přehledu

Termíny, pokud využíváte daňového poradce

Termíny odevzdání formulářů


Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Vaše zdravotní pojišťovna
středa 1. července 2015

Je však nutné na finanční úřad nejpozději ve středu 1. dubna 2015 předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem.

pondělí 3. srpna 2015

Je nutné tuto skutečnost ČSSZ i vaší zdravotní pojišťovně nejpozději ve čtvrtek 30. dubna 2015 oznámit předložením plné moci podepsané daňovým poradcem.


Termíny platby daní a nedoplatků


Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Příslušná zdravotní pojišťovna
středa 1. července 2015 Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozděj
8 dní od podání přehledu

Jak na daňové přiznání

Krok 1 Musím podat daňové přiznání?

Kdo MUSÍ podat daňové přiznání?

Daňové přiznání podává ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 korun.

Jestliže je ale poplatník v daňové ztrátě, podává přiznání vždy.

Zaměstnanci
podávají daňové přiznání, pokud mají příjmy z jednoho nebo více zaměstnání souběžně (ne postupně za sebou) a dále pokud je jejich příjem z podnikání nebo zaměstnání vyšší než 6000 korun ročně.

Kdo NEPODÁVÁ daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání nemají osoby, které měly po celý rok pouze příjmy od daně osvobozené např. nemocenské, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti apod.

Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy

zdaněné konečnou srážkovou daní, tj. např. příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 korun měsíčně bez podepsaného tiskopisu prohlášení k dani (tzv. růžový papír) příjmy z autorských honorářů do 10 000 korun včetně měsíčně u téhož plátce atd.

Komu se vyplatí podat daňové přiznání?

V některých případech se vyplatí podat daňové přiznání i poplatníkovi, přestože by tak činit nemusel. Díky slevám na dani totiž může dostat zpět již zaplacené daně.

Vyplatí se:

 • Zaměstnancům, kteří během roku ukončili svoji činnost a strávili nějaký čas na úřadu práce.
 • Studentům, kteří si část roku přivydělávali na různých brigádách a nepožádali o roční zúčtování.
  Muselo se však jednat o nepřekrývající se brigády (uzavřené například pomocí dohody o provedení práce) a studenti museli u zaměstnavatelů podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, mezi laickou veřejností známé jako „růžový papír“.
 • Poplatníkům, kteří zůstali několik měsíců v roce nemocní.
 • Maminkám odcházejícím (nebo vracejím se z) na mateřskou.
 • Všem, kteří během kalendářního roku z nějakých důvodů nepracovali všech 12 měsíců, zároveň měli zdaněné příjmy a nepožádali o roční zúčtování.

Krok 2 Připravte si potřebné dokumenty

K přiznání je třeba doložit doklady prokazující nárok na odečitatelné položkyslevy na dani:

Potvrzení o studiu, potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění, o zaplacených úrocích z hypotéky, potvrzení ze školky atd.

Vhodným pomocníkem je i daňové přiznání z minulého roku (identifikační údaje jednoduše opíšete a v ostatním se můžete inspirovat).


Zaměstnanec, který má příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

Potřebuje stejné doklady jako podnikatel. Navíc si musí od svého zaměstnavatele (případně od více zaměstnavatelů) vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání).

Vedete-li daňovou evidenci, potřebujete
Závěrku daňové evidence k 31.12.

Vedete-li účetnictví, potřebujete
Účetní závěrku k 31.12.

Uplatňujete-li výdaje procentem z příjmů, připravte si
evidenci o výši příjmů za celé zdaňovací období.


Zaměstnanci s příjmy z pronájmu

provozovaného bez živnostenského oprávnění podávají pouze daňové přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích nepodávají.

Krok 3 Před vyplněním přiznání se musíte rozhnodnout, jestli chete

Uplatnit výdajové paušály v daňovém přiznání

Vyplnění daňového přiznání je v případě výdajových paušálů otázkou několika minut.

Výdajové paušály upravuje § 7 odstavec 7 zákona o daních z příjmů. Jejich výše je následující:

 • 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a pro příjmy ze živností řemeslných
 • 60 % pro příjmy pro živnosti výjimkou příjmů ze živností řemeslných
 • 40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, pro příjmy plynoucí užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti
 • 30 % pro příjmy z pronájmu

Jestliže máte různé druhy příjmů, na které se uplatňuje odlišný paušál, musíte příjmy evidovat odděleně. Výdaje nelze sčítat a zvolit si například nejvýhodnější paušál nebo část výdajů uplatnit paušálně a část skutečných. Výdaje ke všem příjmům z podnikatelské činnosti musíte buď shodně uplatnit jako výdaje skutečné, nebo jako výdaje uplatněné procentem z příjmů.

Chci uplatnit skutečné náklady v daňovém přiznání

Nejprve je nutné stanovit, jaké druhy příjmů máme. Tedy zda jsou nebo nejsou předmětem daně či zda se jedná, nebo nejedná o příjmy od daně osvobozené. Tyto příjmy vyjmenovává zákon o daních z příjmů v §4. Zejména se jedná o prodej nemovitostí za splnění dalších podmínek spočívajících v délce vlastnictví, výhry z reklamních soutěží do stanoveného limitu a další.

Zákon o daních z příjmů rovněž v § 3 odst. 4 vyjmenovává, které příjmy nejsou předmětem daně. Jsou to například úvěry a půjčky, příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, částky uhrazené zdravotní pojišťovnou, o které byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva atd.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy:

 • ze závislé činnosti a funkční požitky (paragraf 6)
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (paragraf 7)
 • příjmy z kapitálového majetku (paragraf 8)
 • příjmy z nájmu a pronájmu (paragraf 9)
 • ostatní příjmy (paragraf 10).

Zákon o daních z příjmů neobsahuje komplexní výčet výdajů, které je možné uplatnit. Vyjmenovává zejména výdaje, které se liší oproti zásadám účetnictví, nebo takové, které se v praxi obvykle považují za sporné.

Pro podnikatele, kteří uplatňují výdaje v souvislosti s příjmy z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů na základě zásad jednoduchého nebo podvojného účetnictví, je důležitá třetí část zákona o daních z příjmů. Ta obsahuje specifikaci položek, jež lze, nebo nelze od dosažených příjmů pro stanovení základu daně odečíst.

Krok 4 Vyplnění daňového přiznání

Klasický papírový tiskopis je k dispozici na finančních úřadech.

Vyplnění daňového přiznání na počítači

Umožňuje automatické výpočty a kontroly chyb. Formuláře obsahují návod k jejich vyplnění.

Verze k tisku a osobnímu doručení na úřad.

Elektronická verze, kterou je možné odeslat přímo na úřad.

Stáhněte si do svého počítače daňové formuláře. Můžete si vybrat z několika typů formulářů  podle toho, který preferujete. Pokud se během vyplňování někde zaseknete, zkuste se podívat zpět na úvodní stranu, zda tu není váš problém řešený.

Stáhnout: Daňové formuláře


Poté přejděte k základnímu listu daňového poplatníka. V něm nejprve napište před barevné kolonky své DIČ. Pokud neuvedete DIČ, nepřeklopí formulář ani vaše rodné číslo, proto na to nezapomeňte. Pak do růžového rámečku pro fyzické osoby uveďte své jméno, datum narození (lze napsat ve formátu 10.2. 1984), rodné číslo, IČO a variabilní symbol, který vám přidělila sociálka. Následně doplňte další identifikační údaje.

Vyplňte vše pravdivě a pozorně, jelikož se údaje ze základního listu rozkopírují do celého přiznání.

První část druhého oddílu přiznání se týká těch, kteří byli alespoň část roku zaměstnáni.

Druhá část druhého oddílu se týká takřka všech podnikatelů, data se totiž přenášejí z Přílohy č. 1 k přiznání. V ní zaškrtnete, zda využíváte paušální výdaje, nebo skutečné výdaje, Na druhé straně Přílohy č. 1 se ještě doplňují údaje o vaší činnosti. Nemusíte však uvádět skutečnosti, které nenastaly ve zdaňovacím období. Pokud jste provozovali činnost po celé zdaňovací období, vyplňte jen počet měsíců činnosti.

Na stejném listu následuje ještě třetí oddíl, ve kterém se vyplňují nezdanitelné částky. Na třetí stránce přiznání se uplatňují slevy. Základní sleva na poplatníka je již předvyplněná, zbylé doplníte podle toho, zda splňujete nároky. Na poslední stránce přiznání je skoro vše opět již předvyplněno. Dopíšete jen počet příloh, které k přiznání přikládáte a můžete vše odnést na finační úřad.

 • Můžete využít elektronický podpis.
 • Můžete jej odeslát přes datovou schránku.
 • Pokud ani jedno nemáte, je můžete využít tzv. e-tiskopis.

Podání daňového přiznání skrze portál České daňové správy patří mezi nejjednodušší a nejrychlejší způsoby. Elektronický formulář totiž obsahuje průvodce, vysvětlivky, aktuální sazby, možnost kontroly formální správnosti vyplněného přiznání i přímé odeslání finančnímu úřadu, a to v jakoukoli dobu, bez ohledu na úřední hodiny. K odeslání elektronického formuláře navíc nepotřebujtee elektronický podpis (ale samozřejmě ho může využít, stejně jako datovou schránku). Místo toho může po odeslání formuláře vytisknout tzv. e-tiskopis, který musí vlastnoručně podepsat a do 5 dnů dodat na příslušný finanční úřad. Vyplněný formulář si rovněž můžete vytisknout a podat jej na finanční úřad v listinné podobě.

Přejít na formulář

Začněte tím, že si naskenujte všechny potřebné přílohy (potvrzení o příjmech, potvrzení o zaplaceném životním pojištění apod.). Soubory mohou být jak v obrázkovém formátu, tak třeba v PDF. Celková velikost souborů nesmí překročit 4 MB. Na Daňovém portálu si pak vyberte Elektronická podání pro daňovou správu a zkontrolujte, zda váš počítač a prohlížeč odpovídá technickým požadavkům. Pro potřeby daňového přiznání z příjmů fyzických osob stačí, aby váš hardware software byl použitelný pro aplikace EPO 2. Pokud vám jej systém schválí, může kliknout na „daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně“.

Následně na vás vyskočí hlavní stránka formuláře. Pro pohodlnější vyplnění zvolte „Průvodce“, který vás formulářem povede krok za krokem. Jakmile vše vyplníte, nechte si přiznání zkontrolovat tlačítkem „Protokol chyb“.

Jestliže vám systém nenajde žádné chyby, můžete formulář odeslat na finanční úřad.

Hodnoty si také můžete spočítat v
daňové kalkulačce


Nezapoměňte na slevy na dani a nezdanitelné částky

Nezdanitelné částky slouží ke snížení základu daně. Mohou je využít jak OSVČ tak i zaměstnanci prostřednictvím ročního zúčtování u svého zaměstnavatele. Daně na minimum můžete stlačit i pomocí slevy na dani. Každý poplatník má možnost uplatnit alespoň základní slevu. Řada OSVČ má však nárok na další slevy a zvýhodnění.

Slevy na dani

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku/manžela
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva na studenta
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Nezdanitelné částky

 • Dary fyzických osob
 • Úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru
 • Penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Soukromé životní pojištění
 • Odborové příspěvky
 • Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Krok 5 Podání přiznání

Daňové přiznání se podává po skončení zdaňovacího období, a to nejpozději ve středu 1. dubna 2015.

Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, podává se nejpozději ve středu 1. července 2015.

Je však nutné na finanční úřad nejpozději 1. dubna 2015 předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem.

V souladu s daňovým řádem je tolerováno pětidenní zpoždění, přesto doporučujeme dodržení zákonných lhůt. Bez sankcí je možné odevzdat nejpozději 8. dubna (respektive 8. července u přiznání zpracovaného daňovým poradcem).

 • Vytisknout a zaslat poštou na adresu příslušného finančního úřadu 
  Dnem odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala.
  Seznam finančních úřadů 
 • Osobní předání v podatelně finančního úřadu
  Seznam finančních úřadů 
 • Elektronické odeslání formuláře 
  Elektronické odeslání formuláře prostřednictvím elektronické pošty s připojeným elektronickým podpisem (případně pozdější dodání vytištěného formuláře s podpisem na příslušný úřad) nebo prostřednictvím datové schránky v požadované struktuře. Při odeslání prostřednictvím datové schránky se elektronický popis nevyžaduje. Za den odeslání se považuje den, kdy je odeslání učiněno. 

Krok 6 Platba daně

Termín pro doplacení daní je shodný s termínem pro podání daňového přiznání, tedy
1. dubna 2015

V případě, že přiznání zpracovává daňový poradce
1. července 2015

V souladu s daňovým řádem je ještě možné bez úroku z prodlení doplatit daň 8. dubna (respektive 8. července 2015). Tento den však musí být doplatek složen v pokladně finančního úřadu, případně na jeho bankovním účtu. Proto počítejte alespoň s jednodenní rezervou na bankovní převod.

Máte-li naopak na daních přeplatek, nezapomeňte o něj požádat. Součástí tiskopisu daňového přiznání je žádost o přeplatek na dani.


Daň lze zaplatit:

 • přímo na finančním úřadu
 • prostřednictví České pošty složenkou typu A
 • bezhotovostním převodem

Pokud platíte složenkou nebo převodem, pošlete peníze s předstihem. Za den platby se totiž považuje den připsání částky na účet banky příslušného správce daně.

Příklad: Platba z banky odeslaná v pondělí se na účet finančního úřadu připíše v úterý, jde-li o pracovní dny (D+1). Při platbě poštovní poukázkou se připíše až ve středu (D+2). Expresní platba se připíše ještě ve stejný den, ale zbytečně za ni zaplatíte stokoruny (D+0).


Číslo bankovního účtu finančního úřadu

Pro bezproblémové placení daní potřebujete znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítkosměrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
  Seznam předčíslí účtů pro placení daní
 • Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
  Seznam čísel účtů pro placení daní

Od prvního ledna 2013 se změnila soustava finančních úřadů. Ze 199 finančních úřadů je výběrem daní od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze. Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům jsou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky).


Když platíte převodem přes internet nebo složenkou, musíte též vyplnit variabilní a konstantní symbol.

Variabilní symbol

Pokud máte přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíšete do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Pokud nemáte DIČ, v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol uveďte své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou. Právnické osoby uvádí jako variabilní symbol své IČ.

Konstatní symbol

U konstantního symbolu záleží, jakou formu úhrady zvolíte. Pokud složenkou, uvedete 1149. Pokud bezhotovostní převodem či skrze internet, je konstantní symbol 1148.

Krok 7 Jak na zálohy u přiznání?

Jestliže vyjde v daňovém přiznání povinnost platby záloh,
tj. daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč,
platí se zálohy v souladu s § 38 a) zákona o daních z příjmů

Jak na přehled pro zdravotní pojišťovnu

Zaměstnanci s příjmy z pronájmu provozovaného bez živnostenského oprávnění podávají pouze daňové přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích nepodávají.

Krok 1 Získejte formulář

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu si můžete stáhnout na webových stránkách jednotlivých pojišťoven, nebo v přímo na serveru Měšec.cz v kategorii formuláře pro zdravotní pojišťovny.

Krok 2 Vyplňte přehled pro zdravotní pojišťovnu

Přehled o příjmech a výdajích podává OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce po měsíci, ve kterém měla podat daňové přiznání.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se lhůta o tři kalendářní měsíce.
Tuto skutečnost je však třeba zdravotní pojišťovně nejpozději 30. dubna 2015 oznámit.


Při vyplňování se obvykle začíná tabulkou číslo 1 – vyplněním osobních údajů a pokračuje se tabulkou číslo 2 – prohlášením pojištěnce. Tato tabulka je velmi důležitá. Její vyplnění by neměl pojištěnec podcenit, jelikož se od uvedených údajů odvíjí celkový výpočet pojistného.


Povinnost hradit zálohy neplatí pro OSVČ v měsících,

 • kdy byla současně zaměstnancem a výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem jejich příjmů,
 • ve kterých byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nebo jí byla nařízena karanténa.

Minimální vyměřovací základ nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý kalendářní měsíc trvala některá z těchto skutečností:

 • a) Plátcem pojistného byl i stát.
 • b) V zaměstnání bylo pojistné odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
 • c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ (nutno doložit potvrzením od ČSSZ).
 • d) OSVČ pobírala invalidní důchod II. nebo III. stupně.
 • e) OSVČ byla osobou, která osobně a řádně celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. Podmínka celodenní péče je splněna i při umístění dítěte do předškolního zařízení maximálně na 4 hodiny denně a docházce do základní školy.

tabulce číslo 3 je třeba uvést, zda OSVČ podává daňové přiznání a zda toto přiznání zpracovává daňový poradce. 

Následuje tabulka číslo 4, kde OSVČ vyplní dosažené příjmy a výdaje, v případě zaměstnání i vyměřovací základ zaměstnance (na celkovou výši vypočteného pojistného nemá uvedení vyměřovacího základu žádný vliv). 

Dále se při výpočtu postupuje podle pokynů k vyplnění přehledu. 

V poslední části přehledu se dovíte výši záloh pro další zdaňovací období.

Krok 3 Platba nedoplatku zdravotního pojištění

Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu.

Tento den musí být doplatek složen v pokladně příslušné zdravotní pojišťovny, případně připsán na její bankovní účet.

Informace o bankovním účtu a variabilních a konstantních symbolech se dozvíte z vyúčtování, které vám pojišťovna sama zašle. Variabilním symbolem pro platby OSVČ je zpravidla rodné číslo plátce pojistného, případně zvláštní číslo, které bylo plátci přiděleno zdravotní pojišťovnou.

Pojistné můžete zaplatit stejně jako v případě daní:

 • poštovní poukázkou
 • převodem na účet
 • přímo na pobočkách vaší pojišťovny

Pokud platíte složenkou nebo převodem, za den platby se považuje den, kdy pojišťovna dostane peníze na účet.

Krok 4 Nová výše zálohy zdravotního pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění se stanoví z podaného přehledu


Minimální výše záloh se každoročně zvyšuje. Novou vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění je nutné vždy platit již od ledna.


Vyšší (případně nižší) zálohy vypočtené z přehledů je nutné začít platit nejpozději od měsíce následujícího po podání přehledů.

Např. přehled podán v měsíci březnu, nová záloha musí být na účtu zdravotní pojišťovny nejpozději 20. dubna)

Jestliže využíváte trvalý příkaz, nezapomeňte na jeho včasnou změnu.

Jak na přehled pro ČSSZ

Zaměstnanci s příjmy z pronájmu provozovaného bez živnostenského oprávnění podávají pouze daňové přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích nepodávají.

Krok 1 Vyplňte přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení

Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) podávají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy jak s hlavní, tak s vedlejší činností. 

Podle zákona musí OSVČ podat přehled nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měla podat daňové přiznání.

Ti, kteří využívají služeb daňového poradce, mají k dobru další tři měsíce.
Do 30. dubna však musí OSVČ s poradcem tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení.

Stáhněte si formulář

Přehled o příjmech a výdajích stáhnete přímo na webu ČSSZ, nebo přímo na serveru Měšec.cz v kategorii formulář přehled o příjmech a výdajích OSVČ.


oddílu 1 formuláře vyplňte své jméno, bydliště a datum narození. Určitě napište i váš telefon, aby vás sociálka mohla v případě nějakých nesrovnalostí kontaktovat. 

V pravém horním rohu pak doplňte své rodné číslo a variabilní symbol, který vám sociálka přidělila při registraci. Pokud si ho nepamatujete, najdete ho na přehledu předpisů a plateb, který ČSZZ zasílala na přelomu ledna a února nebo na kopii loňského přehledu. 

druhé části nejprve zaškrtněte, zda jste vykonávali hlavní či vedlejší činnost (případně oboje).

Dále označte, zda jste daňové přiznání podávali sami, zda jste ho vůbec museli podávat, zda jste platili daň paušální částkou a další doplňující informace. 

Ve třetí části se pak vyplňují informace o nemocenském pojištění. Pokud si ho dobrovolně neplatíte, stačí zaškrtnout ne a pokračovat čtvrtým oddílem.

Ten vyplňují jen ti, kteří alespoň část roku podnikali jako OSVČ vedlejší. V případě, že vedlejší činnost trvala celý kalendářní rok, dejte jednoduše variantu 1–12. 

Poslední část první strany se týká samotného výpočtu pojistného. Do řádku 26 napište svůj daňový základ, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pod to napište, kolik měsíců jste byli považování za OSVČ a kolik měsíců jste byli OSVČ alespoň část měsíce. 

Dopočítejte vše potřebné a na řádku 42 zjistíte, zda musíte pojistné doplatit, či zda vám ČSSZ peníze vrátí.

Pokud by vám vyšel přeplatek, na druhé straně přehledu vyplníte, jakým způsobem chcete peníze vrátit. 

V oddílu 7 poté zaškrtněte, zda budete letos OSVČ hlavní či vedlejší a opište si výši záloh, kterou budete muset příští rok platit. 

Zálohy se z loňské výše mění až za měsíc, ve kterém přehled podáte.

Krok 2 Platba nedoplatku socialního pojištění

Nedoplatek z přehledu je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu.

Tento den musí být doplatek složen v pokladně příslušného úřadu ČSSZ, případně připsán na její bankovní účet.

Důchodové pojištění můžete zaplatit:

 • složenkou
 • převodem na účet
 • přímo na pracovišti místně příslušné SSZ

Seznam jednotlivých pracovišť SSZ, kde jsou i příslušná čísla bankovních účtů, naleznete na stránkách ČSSZ.

Variabilní symbol, pod kterým musíte platbu zaslat, vám přiděluje ČSSZ na základě přihlášení k provozování samostatně výdělečné činnosti. Tento údaj tedy najdete v korespondenci s ČSSZ nebo vám jej sdělí úřednice vaší okresní správy (ti, kteří si platí měsíční zálohy, si variabilní symbol mohou zjistit ve své historii bankovního účtu).

Krok 3 Nová výše zálohy socialního pojištění

Zálohy na sociální zabezpečení se stanoví z podaného přehledu.


Minimální výše záloh se každoročně zvyšuje.


Vyšší (případně nižší) zálohy vypočtené z přehledu je nutné začít platit nejpozději od měsíce následujícího po podání přehledu.

Např. přehled podán v měsíci březnu, nová záloha musí být na účtu ČSSZ nejpozději 20. dubna)

Jestliže využíváte trvalý příkaz, nezapomeňte na jeho včasnou změnu.

Ušetřete