Daň z nemovitých věcí v roce 2015

Vaše daně - naše starost.

Vše na jednom místě: průvodce daňovým přiznáním, kalkulačka a daňové formuláře. Nebudete-li si vědět rady, můžete využít naši odbornou poradnu.

Daně nás baví.

Jak na daň z nemovitých věcí

Krok 1 Musíte podat daňové přiznání?

Kdo MUSÍ podat daňové přiznání?

 • Vlastník pozemku
 • Nájemce pozemků
 • Uživatel pozemků není-li např. vlastník pozemku znám
 • Vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru

Kdo NEPODÁVÁ daňové přiznání?

 • Pokud jste už daňové přiznání podávali
 • Byla daň vyměřena z moci úřední v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nové daňové přiznání nepodáváte a finanční úřad vám sám pošle předpis k zaplacení daně. V takovém případě se tedy vyměří daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daně.

Pokud však dojde ke změně, např. ke změně výměry nebo ceny nemovitosti, změně druhu pozemku, změně v užívání stavby apod., jste povinni daňové přiznání podat. Podívejte se, zda se na vás vztahuje osvobození od daně z nemovitých věcí.

Krok 2 Jaké informace si připravit?

Mám stavbu

 • co je to za stavbu (dům, byt, garáž, objekt k podnikání, hala apod.)
 • název obce
 • název katastrálního území
 • kód katastrálního území
 • číslo popisné nebo evidenční
 • číslo jednotky (např. byt)
 • číslo parcely dle katastru nemovitostí
 • rok dokončení stavby
 • váš právní vztah ke stavbě (např. jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.)
 • výměru zastavěné plochy stavby nebo podlahové plochy jednotky v m2
 • výměru podlahové plochy jednotky (např. bytu)

Mám pozemek

 • druh pozemku (orná půda, travnatý porost, rybník, chodník apod.)
 • název obce
 • název katastrálního území
 • kód katastrálního území
 • parcelní číslo a výměr parcely v m2
 • váš právní vztah k pozemku (např. jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.)
 • výměru i parcely nebo zpevněné plochy v m2
 • výměru zastavěnou nemovitými stavbami v m2

Pokud žádáte o osvobození od daně, musíte mj. uvést

 • právní důvody nároku na osvobození
 • výši nároku na osvobození ve výměře v m2
 • poslední rok osvobození, do kdy nemusíte platit tuto daň

Krok 3 Zvolte si formulář

Klasický papírový tiskopis včetně příloh je k dispozici na finančních úřadech. Přehled nových krajských finančních úřadů (tzv. převodový můstek).

Formuláře pro vyplnění na počítači


Verze k tisku a odevzdání na úřad

Stáhněte si do svého počítače interaktivní formulář. Pokud vám pro vyplnění přiznání stačit jeden list daně z pozemků a jeden list daně ze staveb, je formulář zdarma. Potřebujete-li více listů, cena za kompletní formulář je 99 Kč včetně DPH. Alternativně můžete využít další formuláře pro přiznání k dani z nemovitých věcí.

Bude-li po vás formulář vyžadovat DIČ a to nevlastníte, použijte místo něj své rodné číslo s předponou „CZ“ (např.: CZ6903021111). Vámi zadaná data o nemovitostech zůstávají ve vašem počítači, neodesílají se na žádný server.

V případě problémů s formulářem můžete kontaktovat zákaznickou podporu na e-mailu priznani@aspekt.hm. Potřebujete-li pomoci s daňovými a účetními problémy, kontaktujte daňové oddělení společnosti ASPEKT HM, nejlépe e-mailem na adrese aspekt@aspekt.hm . Zde bude možné si smluvit placenou konzultaci.

Stáhnout formulář


Verze k elektronickému odeslání
 • Prostřednictvím elektronické pošty s připojeným elektronickým podpisem (případně pozdější dodání vytištěného formuláře s podpisem na příslušný úřad)
 • Prostřednictvím datové schránky v požadované struktuře. Při odeslání prostřednictvím datové schránky se elektronický popis nevyžaduje. Za den odeslání se považuje den, kdy je odeslání učiněno

Zobrazit formulář

Online formulář na webu daňové správy

Pokud používáte zaručený elektronický podpis, můžete využít aplikaci pro online podání přiznání k dani z nemovitosti přímo na webu Daňové správy. Služba je kompletně zdarma.

Zobrazit formulář

Krok 4 Jak vyplnit přiznáni k dani z nemovitostí

V záhlaví formuláře vyplňte, pro jaký finanční úřad podáváte přiznání. Nezapomeňte, že máte-li nemovitosti ve více krajích, přiznání k dani podáváte odděleně podle příslušnosti k místnímu krajskému finančnímu úřadu.

Příklad: Máte-li byt v centru Ostravy a chatu na Šumavě, budete podávat přiznání za byt k Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj a za chatu, resp. i za pozemek naopak k Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj.

Pokud máte byt v Ostravě a chatu pod Pradědem, nově budete podávat daňové přiznání jen jedno, a to ke krajskému finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Oddíl I.

Vyplňte, zda přiznání podáváte jako občan, nebo jako fyzická osoba podnikající, resp. právnická osoba. Čísla účtů jsou nepovinným údajem. Rozhodně však nevynechejte telefonní spojení na vás, značně tím urychlíte komunikaci mezi FÚ a vámi v případě nepřesností v přiznání.

Jestliže máte zřízenou datovou schránku, budou vám písemnosti zasílány do datové schránky. Písemnosti, které do datové schránky zaslat nelze, tj. zejména takové, které nelze zkonvertovat do digitální podoby, anebo jsou výsledné datové soubory větší než 10 MB, vám budou doručeny na adresu místa pobytu/sídla, anebo na adresu pro doručování, pokud ji v daňovém přiznání uvedete.

Oddíl II.

V této části uveďte údaje k výpočtu daně z přiznávaných pozemků tak, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí. Dani z pozemků podléhá část pozemku nezastavěná nemovitou stavbou (tj. stavbou spojenou se zemí pevným základem) bez ohledu na to, zda tato stavba je či není předmětem daně ze staveb. Pozemek, zastavěný movitou stavbou (tj. stavbou, která není spojena se zemí pevným základem), dani z pozemků podléhá.

Pro každý druh pozemku a pro každé katastrální území, v němž se přiznávané pozemky nacházejí, vyplňte samostatný list s údaji k dani z pozemků. Samostatný list s údaji k dani z pozemků vyplňte i pro každý kód souboru lesních typů lesního pozemku, případně pro různou cenu pozemků rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb.

Vyskytnou-li se v jednom katastrálním území dvě parcely téhož druhu pozemku se shodným parcelním číslem, kdy se jedná o parcelu dosud evidovanou zjednodušeným způsobem a parcelu katastru nemovitostí, vykáží se jako jedna parcela pod jediným parcelním číslem se součtem jejich výměr na jednom listu k dani z pozemků, případně se vykáží každá jednotlivě na samostatném listu k dani z pozemků.

Oddíl III.

V této části uveďte údaje k výpočtu daně z přiznávaných staveb nebo jednotek (bytů nebo samostatných nebytových prostorů).

Pro každý druh stavby nebo jednotky, tj. bytu nebo samostatného nebytového prostoru, za každé katastrální území, v němž se přiznávané stavby nebo jednotky nacházejí, vyplňte samostatný list s údaji k dani ze staveb. Stavby téhož druhu o shodném počtu dalších nadzemních podlaží nebo jednotky téhož druhu, nacházející se v téže stavbě, uveďte za každé katastrální území na jediném listě, případně na přílohách k tomuto listu.

Přiznáváte-li podle § 13a odst. 5 zákona daň ze staveb ve výši svého spoluvlastnického podílu na stavbě nebo jednotce, uveďte vždy na samostatném listu stavby nebo jednotky jednoho druhu v jednom katastrálním území se stejnou výší spoluvlastnického podílu.

Oddíl IV.

V této části uveďte vypočítanou celkovou výši daně z nemovitostí. Uveďte, kdo daňové přiznání sestavil (tj. např. sama sebe).Kompletní průvodce přiznáním daně z nemovitostí


Ověřte si správnost výpočtu na naší kalkulačce daně z nemovitostí

Krok 5 Podání přiznání

KOMU se podává daňové přiznání

Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti je vaše stavba nebo pozemek. Přiznáváte-li více nemovitostí v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně.

Do KDY se podává přiznání k dani z nemovitostí?

Nejzazší termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí je pondělí 2. února 2015.

Jak podání odevzdat?

 • Elektronické odeslání – viz krok 3
 • Odeslání poštou
  Dnem odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala.
 • Osobní předání v podatelně finančního úřadu

Existují tyto výjimky:

 1. Pokud do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, nebylo rozhodnuto o jeho povolení. Poté jste povinni podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Přiznání podáváte na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.
 2. Pokud do 31. prosince roku, v němž původní poplatník zemřel, nebylo dědické řízení pravomocně ukončeno, je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podává dědic na zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel.

Krok 6 Platba daně

Kdy se platí daň z nemovitosti?

Podle daňového kalendáře:

 • Vaše roční daň je do 5000 Kč
  Splatnost je do pondělí 1. června 2014.
 • Vaše roční daň je vyšší než 5000 Kč
  Můžete ji rozdělit na dvě stejné splátky, a ty uhradit nejpozději do pondělí 1. června 2015 a do pondělí 30. listopadu 2015.
 • Pokud vaše celková daň z pozemků nebo ze staveb je menší jak 50 Kč,
  platí se daň přesně 50 Kč.

Výjimku ze zákona mají poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, pro ně se termín posouvá z konce května na konec srpna (v případě půlení pak platí splatnost druhé části daně do konce listopadu).

Jak zaplatit daň?

S platbou daně z nemovitostí si nemusíte dělat zásadní starosti. Předpis k platbě vám pošle přímo finanční úřad společně s poštovní poukázkou.

Zaplatit daň můžete třemi způsoby:

 • převodem z účtu
 • poštovní poukázkou
 • na pokladně finančního úřadu
Ušetřete